bip gmina kampinos

2017-01-17 11:37:45

2017


Zarządzenie nr 0050.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku

w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.2.2017 z dnia 2 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.3.2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.4.2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Kampinos

Zarządzenie nr 0050.6.2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie".

Zarządzenie nr 0050.7.2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego

Zarządzenie nr 0050.8.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie nr 0050.9.2017 z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.10.2017 z dnia 7 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.11.2017 z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.12.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2017 roku – ZADANIE NR 1

Zarządzenie nr 0050.13.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży z terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2017 roku – ZADANIE NR 2

Zarządzenie nr 0050.14.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: Adaptacja projektu gotowego architektoniczno-budowlanego hali sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie". 

Zarządzenie nr 0050.15.2017 z dnia 17 lutego

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Dostawa i montaż systemu klimatyzacji ściennej w pomieszczeniach Urzędu Gminy".

Zarządzenie nr 0050.16.2017 z dnia 20 lutego 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.17.2017 z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2017 roku

Zarządzenie nr 0050.18.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5

Zarządzenie nr 0050.19.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa drogi gminnej - ulicy Skibniewskiego i ulicy Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami na dz. nr ew. 510, 142, 202/1 w miejscowości Kampinos" w ramach zadania "Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul Reymonta".

Zarządzenie nr 0050.20.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.21.2017 z dnia 1 marca 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2016 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.22.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kampinos w 2017 r. w zamian za odpracowanie

Zarządzenie nr 0050.23.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2017 – Zadanie nr 1

Zarządzenie nr 0050.24.2017 z dnia 8 marca 2017 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2017 roku – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.25.2017 dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.26.2017 dnia 17 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.27.2017 z dnia 20 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.28.2017 z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2017 - Zadanie Nr 1

Zarządzenie nr 0050.29.2017 z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2017 roku - Zadanie Nr 2

Zarządzenie nr 0050.30.2017 z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: Część 1 "Zakup wraz z transportem destruktu asfaltowego dla Gminy Kampinos w 2017 roku", Część 2 "Zakup wraz z transportem tłucznia betonowego dla Gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.31.2017 z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.32.2017 z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.33.2017 z dnia 31 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.34.2017 z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji odbiorowej zadania pn. "Prace remontowe pomieszczenia kotłowni w budynku komunalnym Łazy 40A"

Zarządzenie nr 0050.35.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udostępniania pomieszczeń należącychy do szkoły, dla której Gmina Kampinos jest organem prowadzącycm

Zarządzenie nr 0050.36.2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.37.2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałmi integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.38.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.39.2017 z dnia 14 kwietnia 2017r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiejca" 

Zarządzenie nr 0050.40.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest:Część 1 "Dostawa i montaż ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowści Wiejca", Część 2 "Wyposażenie oraz zagospodarowanie placu zabaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu na potrzeby gminnego placu zabaw w miejscowści Wiejca"

Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2017 roku – ZADANIE NR 1 - ponowny nabór wniosków

Zarządzenie nr 0050.42.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.43.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.44.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zarządzenie nr 0050.45.2017 z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2016 r.

Zarządzenie nr 0050.46.2017 z dnia 5 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienie którego przedmiotem jest: "Zakup wielofunkcyjnego traktorka komunalnego wraz z osprzętem"

Zarządzenie nr 0050.47.2017 z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.48.2017 z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.49.2017 z dnia 8 maja 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 rok.

Zarządzenie nr 0050.50.2017 z dnia 8 maja 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.51.2017 z dnia 9 maja 2017 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2017 – Zadanie nr 1 – ponowny nabór wniosków

Zarządzenie nr 0050.52.2017 z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wewnętrznego dla pracowników administracyjnych w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 0050.53.2017 z dnia 12 maja 2017 r. 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Zarządzenie nr 0050.54.2017 z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie ustalenia procedury postępowania z kluczami w obiekcie Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.55.2017 z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego 

Zarządzenie nr 0050.56.2017 z dnia 19 maja 2017 roku

w sprawie upoważnienia pracowników do prowadzenia negocjacji w procesie udzialania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.

Zarządzenie nr 0050.57.2017 z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2017 – Zadanie Nr 1 – ponowny nabór wniosków

Zarządzenie nr 0050.58.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r. 

Zarządzenie nr 0050.59.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.60.2017 z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i zjazdu"

Zarządzenie nr 0050.61.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urządzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.62.2016 z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.63.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizjacji dokumentacji z wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku przechowywanej w archiwum zakładowym  

Zarządzenie nr 0050.64.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie komisji przetargowej do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.65.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.66.17 z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.67.2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.68.17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2016 rok

Zarządzenie nr 0050.69.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.70.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienie którego przedmiotem jest: "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Podkapinos'.

Zarządzenie nr 0050.71.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.72.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.73.2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.74.2017 z dnia 5 lipca 2017 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

Zarządzenie nr 0050.75.2017 z dnia 6 lipca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.76.2017 z dnia 12 lipca 2017r. 

W sprawie powołania komisji odbiorowej zadania obejmującego wykonanie adaptacji projektu gotowego architektoniczno-budowlanego hali sportowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej hali sportowej w Kampinosie".

Zarządzenie nr 0050.77/2017 z dnia 13 lipca 2017 r.

W sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego" realizowanego na obszarze Gminy Kampinos. 

Zarządzenie nr 0050.78.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2017 

Zarządzenie nr 0050.79.2017 z dnia 14 lipca 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.80.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprpowadzenia egazminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie nr 0050.81.2017 z dnia 19 lipca 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

Zarządzenie nr 0050.82.2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.83.2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.84.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Kampinos w 2017 roku w zamian za odpracowanie

Zarządzenie nr 0050.85.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"

Zarządzenie nr 0050.86.2017 z dnia 4 sierpnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji dokumentacji z Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 roku przechowywanej w archiwum zakładowym.

Zarządzenie nr 0050.87.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienie którego przedmiotem jest: "Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2017".

Zarządzenie nr 0050.88.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie nr 0050.89.2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.90.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "I. Remont przepompowni ścieków surowych w miejscowości Kampinos A dz. ew. 118/4. II. Remont przepompowni P-2 w miejscowości Kampinos A przy ul. Kwiatowej dz. ew. 228 oraz przepompowni P-3 w miejscowości Kampinos A dz. ew. 90/1"

Zarządzenie nr 0050.91.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.92.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego 

Zarządzenie nr 0050.93.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Prace remontowe na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 rl . zlokalizowanej na cmentarzu parafialnym w Kampinosie"

Zarządzenie nr 0050.94.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7336/16 pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zarządzenie nr 0050.95.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.96.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie, ul. Szkolna 5.

Zarządzenie nr 0050.97.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020

Zarządzenie nr 0050.98.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.99.2017 z dnia z 1 września 2017 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.100.2017 z dnia z 1 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest :"Usługa w zakresie zarządzania projektem, tj. pełnienie funkcji Koordynatora projektu pn.: „Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Zarządzenie nr 0050.101.2017 z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka

Zarządzenie nr 0050.102.2017 z dnia 7 września 2017 r.

w spawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.103.2017 z dnia 11 września 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

Zarządzenie nr 0050.104.2017 z dnia 11 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.105.2017 z dnia 14 września 2017 roku

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Remont dachu wraz z kominami na budynku komunalnym przy ul. Szkolnej 2 w Kampinosie". 

Zarządzenie nr 0050.106.2017 z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej - ul. Skibniewskiego i ul. Reymonta wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami w miejscowości Kampinos".

Zarządzenie nr 0050.107.2017 z dnia 19 września 2017 roku

w sprawie powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego 

Zarządzenie nr 0050.108.2017 z dnia 19 września 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości położonej we wsi Kampinos A, stanowiącej działki ewidencyjne nr. : 117/1, 117/2, 118/1, 118/2, 119/2, 119/3, 513, 85/1, 85/2, 85/3, 87.

Zarządzenie nr 0050.109.2017 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup wraz z dostawą wodomierzy".

Zarządzenie nr 0050.110.2017 z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie".

Zarządzenie nr 0050.111.2017 z dnia 25 września 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku przez Gminę Kampinos

Zarządzenie nr 0050.112.2017 z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie sprzedaży środka trwałego będącego własnością Gminy Kampinos oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż tego środka.

Zarządzenie nr 0050.113.2017 z dnia 28 września 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 r.

Zarządzanie nr 0050.114.2017 z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: "Zakup wraz z transportem kruszywa drogowego na terenie Gminy Kampinos".

Zarządzenie nr 0050.115.2017 z dnia 2 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wykonanie projektu oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie".

Zarządzenie nr 0050.116.2017 z dnia 3 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.117.2017 z dnia 4 października2017 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.118.2017 z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania dla dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.119.2017 z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 0050.120.2017 z dnia 4 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie realizacji projektu nr RPMA.10.01.01.-14-7336/16 pn. "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałania 10.1.1 "Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

Zarządzenie nr 0050.121.2017 z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej 

Zarządzenie nr 0050.122.2017 z dnia 4 października 2017 r.

w sprawie kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

Zarządzenie nr 0050.123.2017 z dnia 6 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.124.2017 z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierchni dróg gminnych" 

 Zarządzenie nr 0050.125.2017 z dnia 11 października 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2017 rok 

Zarządzenie nr 0050.126.2017 z dnia 11 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.127.2017 z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, zbadania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Budowa oświetlenia dróg gminnych w Gminie Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.128.2017 z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Stare Gnatowice" 

Zarządzenie nr 0050.129.2017 z dnia 23 października 2017 r.

w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos 

 Zarządzenie nr 0050.130.2017 z dnia 23 października 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.131.2017 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup wraz z dostawą osprzętu wielofunkcyjnego traktorka komunalnego" 

Zarządzenie nr 0050.132.2017 z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017 – 2023

Zarządzenie nr 0050.133.2017 z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz zasad obiegu korespondencji w Urzędzie Gminy

Zarządzenie nr 0050.134.2017 z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wymiana istniejących zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie Gminy Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.135.2017 z dnia 10 listopada 2017 r.

w spawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.136.2017 z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wymiana istniejących zasuw i hydrantów sieci wodociągowej na terenie Gminy Kampinos"

 Zarządzenie nr 0050.137.2017 z dnia 13 listopada 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.138.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.139.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Remont elewacji i poszycia dachowego cylindrycznego zbiornika retencjnego z żelbetonu na SUW Kampinos"

Zarządzenie nr 0050.140.2017 z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu dokumentacji z wyborów samorządowych w 2014 roku przechowywanej w archiwum zakładowym. 

Zarządzenie nr 0050.141.2017 z dnia 20 listopada 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.142.2017 z dnia 20 listopada 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.143.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos". 

Zarządzenie nr 0050.144.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.145.2017 z dnia 27 listopada 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 0050.146.2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Wykonanie sita bębnowego wraz z pomieszczeniem i podłączeniem na oczyszczalni ścieków w Kampinosie".

Zarządzenie nr 0050.147.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 Zarządzenie nr 0050.148.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Utrzymanie w schronisku bezdomnych psów z terenu Gminy Kampinos w roku 2018". 

Zarządzenie nr 0050.149.2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA uterenowionego" 

Zarządzenie nr 0050.150.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup rębaka" 

Zarządzenie nr 0050.151.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kampinosie A"

Zarządzenie nr 0050.152.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kampinos na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.153.2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.154.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Kampinos

  - TREŚĆ Regulaminu

Zarządzenie nr 0050.155.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Kampinos

  - TREŚĆ Regulaminu 

Zarządzenie nr 0050.156.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest: "Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018"

Zarządzenie nr 0050.157.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup paliw płynnych i gazu dla pojazdów Urzędu Gminy Kampinos w roku 2018"

Zarządzenie nr 0050.158.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Świadczenie usługi bankowej z wyodrębnieniem kont podstawowych, kont pomocniczych oraz rachunków dla rozliczeń projektów unijnych dla Gminy Kampinos w roku 2018". 

 Zarządzenie nr 0050.159.2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.160.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Konserwacja urządzeń elektrycznych w oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Kampinos w roku 2018" 

Zarządzenie nr 0050.161.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie Gminy Kampinos w roku 2018" 

Zarządzenie nr 0050.162.2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Dostawa opału w sezonie grzewczym 2018 na potrzeby Urzędu Gminy Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.163.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest  "Eksploatacja infrastruktury sanitarnej w Gminie Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.164.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2017

Zarządzenie nr 0050.165.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.166.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli Zarządczej w Gminie Kampinos 

 

Zarządzenie nr 0050.167.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia, którego przedmiotem jest "Usługi weterynaryjne na terenie Gminy Kampinos w roku 2018"

Zarządzenie nr 0050.168.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości kwoty 30 000 EURO. 

Zarządzenie nr 0050.169.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos 

Załącznik nr 1 

Zarządzenie nr 0050.170.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie ws. ustalenia zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wzmocnienie kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży szansą na rozwój kampinoskiej oświaty i lepszy start w dorosłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 

Zarządzenie nr 0050.171.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Gminy Kampinos przy ul. Niepokalanowskiej 3, budynku komunalnego przy ul. Szkolnej 2  w Kampinosie oraz budynku Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Kampinosie A 30A.

Urząd Gminy Kampinos - dokumentacja

Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Kampinosie A - dokumentacja

Budynek komunalny - dokumentacja 

Zarządzenie nr 0050.172.17 z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjetych zasad (polityki) rachunkowości 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 17.01.2017 11:37
Data modyfikacji: 03.03.2020 09:09
Liczba wyświetleń: 9886