bip gmina kampinos

2013-03-29 10:01:55

2013


Zarządzenie nr 0050.1.2013 z dn. 2 stycznia
w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.2.2013 z dn. 3 stycznia
w sprawie: wprowadzenia zmian do dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zarządzenie nr 0050.3.2013 z dn. 4 stycznia
w sprawie: powołania Komisji do odbioru prac dla zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno, Gm. Kampinos"
Zarządzenie nr 0050.4.2013 z dn. 30 stycznia

w sprawie: powołania komisji Mieszkaniowej do opiniowania wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
Zarządzenie nr 0050.5.2013 z dn. 30 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.6.2013 z dn. 22 lutego 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos na lata 2013-2020
Zarządzenie nr 0050.7.2013 z dn. 7 marca 
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą osoby zatrudnionej na stanowisku podinspektora ds. kancelaryjnych
Zarządzenie nr 0050.8.2013 z dn. 13 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 'Moja szkoła jest OK.!
Zarządzenie nr 0050.9.2013 z dn. 13 marca
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2013 roku - Zadanie nr 1
Załączniki ; Ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie nr 0050.10.2013 z dn. 13 marca
zmeniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.11.2013 z dn. 14 marca
w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'Moja szkoła jest OK.!

Zarządzenie nr 0050.12.2013 z dn. 25 marca
w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.13.2013 z dn. 2 kwietnia
w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020 - Załącznik Nr 1
Zarządzenie nr 0050.14.2013 z dn. 3 kwietnia
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2013 - Zadanie nr 1
Zarządzenie nr 0050.15.2013 z dn. 3 kwietnia
w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w 2012 roku złożonych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie nr 0050.16.2013 z dn. 3 kwietnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.17.2013  z dn. 3 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.18.2013 z dn. 8 kwietnia
w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 0050.9.2013 Wójta Gminy Kampinos z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2013 roku - Zadanie nr 1
Zarządzenie nr 0050.19.2013 z dn. 9 kwietnia
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2013 roku - Zadanie nr 1
Zarządzenie nr 0050.20.2013 z dn. 9 kwietnia
w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych
Zarządzenie nr 0050.21.2013 z dn. 24 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.22.2013  z dn. 26 kwietnia
w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2013 - Zadanie nr 1

Zarządzenie nr 0050.23.2013  z dn. 26 kwietnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.24.2013  z dn. 26 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.25.2013  z dn. 6 maja
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2012 r.
Zarządzenie nr 0050.27.2013  z dn. 6 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
Zarządzenie nr 0050.28.2013  z dn. 8 maja
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2013 - Zadanie Nr 1

Zarządzenie nr 0050.29.2013 z dn. 28 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.30.2013 z dn. 7 czerwca
w sprawie dyżuru Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie w roku 2012/2013
Zarządzenie nr 0050.31.2013 z dn. 7 czerwca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.32.2013 z dn. 7 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.33.2013 z dn. 12 czerwca
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w Gminie Kampinos w 2013 roku - Zadanie nr 2
Zarządzenie nr 0050.34.2013 z dn. 26 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odręnmymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.35.2013 z dn. 3 lipca
w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w gminie Kampinos w 2013 roku - Zadanie nr 2
Zarządzenie nr 0050.36.2013  z dn. 3 lipca
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w Gminie Kampinos w 2013 roku - Zadanie nr 2
Zarządzenie nr 0050.38.2013  z dn. 11 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.39.2013 z dn. 17 lipca
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2020
Zarządzenie nr 0050.40.2013 z dn. 18 lipca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.41.2013 z dn. 18 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.43.2013 z dn. 5 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.44.2013 z dn. 8 lipca
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.45.2013 z dn. 23 sierpnia
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budźetu gminy za I półrocze 2013 roku, informacji o ksztatowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.46.2013  z dn. 28 sierpnia
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Kampinos dla samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie nr 0050.47.2013 z dn. 28 sierpnia
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "(K)Rok do celu". Program indywidualizacji nauczania w klasach I-III ZSP w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.48.2013 z dn. 2 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.49.2013 z dn. 2 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.50.2013 z dn. 11 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
Zarządzenie nr 0050.51.2013 z dn. 23 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.52.2013 z dn. 23 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.53.2013 z dn. 30 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 rok
Zarządzenie nr 0050.54.2013 z dn. 30 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.55.2013 z dn. 1 października
w sprawie Regulaminu zawierania umów dotyczących wydatków ponowszonych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Zarządzenie nr 0050.56.2013  z dn. 10 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.57.2013 z dn. 10 października
w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Kampinos
Rejestr Instytucji Kultury  ; Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Zarządzenie nr 0050.58.2013 z dn. 10 października
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Prusy
Zarządzenie nr 0050.59.2013 z dn. 28 października
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r. 
Zarządzenie nr 0050.60.2013 z dn. 28 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.61.2013 z dn. 30 października
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020
Zarządzenie nr 0050.61A.2013 z dn. 4 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.62.2013 z dn. 8 listopada
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2014 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos na lata 2014-2020
Zarządzenie nr 0050.63.2013 z dn. 13 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.64.2013 z dn. 25 listopada
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.65.2013 z dn. 25 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.66.2013 z dn. 29 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.69.2013  z dn. 17 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.70.2013  z dn. 30 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.71.2013  z dn. 30 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2013 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.03.2013 10:01
Data modyfikacji: 28.01.2014 10:11
Liczba wyświetleń: 6806