bip gmina kampinos

2009-07-24 14:43:07

2008


Zarządzenie nr 1/2008 z dn. 2 stycznia
w sprawie: przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 r.
Zarządzenie nr 2/2008 z dn. 23 stycznia
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert i przyznania
pomocy fianansowej na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 r. 
Zarządzenie nr 3/2008 z dn. 18 lutego
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 4/2008 z dn. 26 lutego
w sprawie: powołania Komisji przetargowej na przeprowadzenie czynności
związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego
Zarządzenie nr 5/2008 z dn. 12 marca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 5a/2008 z dn. 28 lutego
w sprawie: powołania Stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i
przeprowadzania postępowań o zamównienia publiczne na roboty
budowlane, dostawy i usługi udzialane przez Urząd Gminy w Kampinosie
o wartości zamówienia powyżej 14 000 Euro
Zarządzenie nr 6/2008 z dn. 17 marca
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok
Zarządzenie nr 7/2008 z dn. 20 marca
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na
wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie nr 8/2008 z dn. 31 marca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 9/2008 z dn. 31 marca
w sprawie: zatwierdzenia wyniku fianansowego Biblioteki Publicznej
Gminy Kampinos za rok 2007
Zarządzenie nr 10/2008 z dn. 3 kwietnia
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzęgu Gminy do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 11/2008 z dn. 22 kwietnia
w sprawie: ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos dnia
wolnego od pracy
Zarządzenie nr 12/2008 z dn. 19 maja
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 13/2008 z dn. 5 czerwca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 15/2008 z dn. 20 czerwca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 15a/2008 z dn. 30 czerwca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 15b/2008 z dn. 30 czerwca
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 16/2008 z dn. 1 lipca
w sprawie: ograniczenia poboru wody
Zarządzenie nr 17/2008 z dn. 31 lipca
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości będącej własnością Gminy, położonej we wsi Strzyżew Parcele
Zarządzenie nr 18/2008 z dn. 30 lipca
w sprawie: powołania komisji odbioru prac związaqnych z realizacją zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków bytowo-socjalnych w miejscowości Łazy Gm. Kampinos
Zarządzenie nr 19/2008 z dn. 30 lipca
w sprawie: zmiany do Zarządzenia nr 40 Wójta Gminy Kampinos z dnia 25 października 2006 w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości
Zarządzenie nr 20/2008 z dn. 18 sierpnia
w sprawie: powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w wyniku przejścia nawałnicy
Zarządzenie nr 21/2008 z dn. 25 sierpnia
w sprawie: przyjęcia informacji z wykoania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku
Zarządzenie nr 21a/2008 z dn. 3 września
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
Zarządzenie nr 22/2008 z dn. 18 sierpnia
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieeuchomości  będącej własnością Gminy, położonej we wsi Wola Pasikońska
Zarządzenie nr 23/2008 z dn. 22 września
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 24/2008 z dn. 30 września
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 24a/2008 z dn. 30 września
w sprawie: upoważnienia Kierownika OPS w Kampinosie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Zarządzenie nr 24b/2008 z dn. 30 września
w sprawie: upoważnienia pracownika OPS w Kampinosie do do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego
Zarządzenie nr 24c/2008 z dn. 30 września
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej
Zarządzenie nr 25/2008 z dn. 23 października
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 27/2008 z dn. 30 października
w sprawie: ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy dnia wolnego od pracy
Zarządzenie nr 28/2008 z dn. 4 listopada
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008

Zarządzenie nr 29/2008 z dn. 7 listopada
w sprawie: udzielenia poręczenia pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej przez OSP w Wiejcy

Zarządzenie nr 30/2008 z dn. 14 listopada
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2009.
Zarządzenie nr 31/2008 z dn. 19 listopada
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 32/2008 z dn. 28 listopada
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 34/2008 z dn. 2 grudnia
w sprawie: ustanowienia dla pracowników Urzedu Gminy Kampinos dnia wolnego od pracy
Zarządzenie nr 35/2008 z dn. 5 grudnia
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 36/2008 z dn. 2 grudnia
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Zarządzenie nr 38/2008 z dn. 16 grudnia
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008
Zarządzenie nr 39/2008 z dn. 30 grudnia
w sprawie: zmiany w budżecie gminy na rok 2008

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.07.2009 14:43
Data modyfikacji: 28.07.2009 09:58
Liczba wyświetleń: 6229