bip gmina kampinos

2009-07-29 15:31:44

Procedura ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 909 z późn. zm.) organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Imprezą masową jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczba miejsca dla osób  na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi – nie mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy – nie mniej niż 300 (art. 3 pkt 1 ustawy).

Nie są imprezami masowymi,
w rozumieniu niniejszej ustawy, imprezy odbywające się w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki, a także imprezy organizowane w placówkach oświatowych, imprezy sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych, imprezy organizowane w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprezy rekreacyjne ( art. 3a ustawy).

Przepisów ustawy nie stosuje się do
imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów właściwych: do spraw wewnętrznych, do spraw oświaty i wychowania, do spraw szkolnictwa wyższego oraz do spraw kultury fizycznej i sportu, jeżeli jednostki te są organizatorami (art.2 ustawy).

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej zawiera:
·      dane organizatora imprezy,
·        
dane osób uprawnionych do występowania w imieniu organizatora,
·        
dane kierownika ds. bezpieczeństwa,
·        
informacje o miejscu, terminie, godzinach, charakterze imprezy,
·        
informację  o przewidywanej liczbie widzów,
·         informację o zgodzie właściciela/zarządcy terenu/obiektu na organizację imprezy
·        
informację o odpłatności za wstęp na imprezę 

Do wniosku należy dołączyć:
1.   
opinie: Komendanta Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach,
2.   
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
UWAGA!
O wydanie opinii o których mowa w punkcie 1 i 2,  organizator zwraca się do w/w organów nie później niż na 14 dni  przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 
3.    graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a.    
oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b.   
oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c.    
oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, 
d.   
informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów
4.   
kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587 i Nr 99, poz. 665),
5.   
 regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej (zgodnie z art. 17 a. ust. 3 Organizator masowej imprezy sportowej określa w regulaminie obiektu sportowego miejsca nieprzeznaczone dla publiczności oraz zasady wstępu na masową imprezę sportową osób małoletnich),
6.   
program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej,
7.   
informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony,
8.   
informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej,
9.   
zaświadczenie potwierdzające, iż osoba wyznaczona przez organizatora do pełnienia funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa odbyła przeszkolenie w tym zakresie,
10. 
pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
11. 
szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
12. 
polisę potwierdzająca ubezpieczenie się organizatora imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprezy masowej, (przedłożenie tego załącznika wymagane jest tylko  w przypadku imprez, na które wstęp jest odpłatny),
13. 
informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
14. 
informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk w trakcie imprezy.

Opłaty związane z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
Od dnia 1 stycznia 2007r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635).
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł
Zgodnie z tą regulacją opłacie skarbowej nie będą podlegały między innymi: podania (żądania, wnioski, zażalenia, odwołania) i załączniki do podań, weksle i dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

Termin załatwienia sprawy:

Wójt wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawiew terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Kontrola imprez:
W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Wójta, następuje kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Wójta może przerwać imprezę masową.

Przepisy karne:

Kto organizuje imprezę masową bez zezwolenia, niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu lub przeprowadza imprezę wbrew zakazowi podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.


Szczegółowych wyjaśnień
o warunkach przeprowadzenia imprezy masowej, a także o informacjach jakie należy podać oraz o dokumentacji jaką należy przedłożyć, by uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, udziela:

Inspektor ds. działalności gospodarczej, spraw wojskowych i OC
Ryszard Antosik
pok. 6,
tel. (022) 725 00 40 w. 21
e-mail:
kryzys@kampinos.pl

Załączniki

Typ Komentarz Data Dodał
załącznik WNIOSEK o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej 2009-07-30 14:28:56

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 29.07.2009 15:31
Data modyfikacji: 30.07.2009 14:48
Liczba wyświetleń: 6890