bip gmina kampinos

2009-06-24 14:44:51

Pozwolenie na budowę


Od 1.01.2004 r. POZWOLENIA NA BUDOWĘ wydaje Starosta.
Podstawa prawna: art. 7 ust.5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 80 poz. 718)

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
www.pwz.pl


- WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA (wnioski do pobrania)
Ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
pokój: 217
Naczelnik: Maria Opolska – Pakuła, tel. 733-72-20
Biuro podawcze i informacja: 733-72-21
Pracownicy: 733-72-22, 733-72-23, 733-72-24
- Wydział prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
- Opracowuje sprawozdania dla Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z ewidencji ruchu budowlanego
- Poświadcza wielkość udziału infrastruktury towarzyszącej, wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego
- Prowadzi ewidencję planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin
W pokoju nr 217A, tel. 733-72-26 załatwiane są wnioski:
- zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (ogrodzenia, remonty, rozbiórki, przyłącza)
- decyzje na budowę wewnętrznych instalacji gazowych
- decyzje na budowę sieci sanitarnych oraz linii elektrycznych
- decyzje przeniesienia pozwolenia na budowę.


POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFII
Ul. Poznańska 133, 
05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel. 733-73-40
Dyrektor – Anna Jagiełło-Wójcik
-Ośrodek zajmuje się prowadzeniem, przechowywaniem i gromadzeniem powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
-Gromadzi i udostępnia mapy i dokumenty geodezyjne dla potrzeb gospodarczych, wydawniczych i naukowych
-Uzgadnia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
-Przeprowadza powszechną taksację nieruchomości
-Zajmuje się ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
-Prowadzi powiatowe bazy danych, wchodzących w skład systemu informacji o terenie.

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI I OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Ul. Poznańska 129/133
   05-850 Ożarów Maz.
   Tel. (22) 733-73-40
Do zakresu działania Wydziału należy m.in.:
-Prowadzenie spraw i wydawanie zaświadczeń, postanowień i decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty stosownie do przepisów :
-Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm., w tym:
*  zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
* pozyskiwanie nieruchomości na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego
* zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu
-Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.
-Ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746 z późn. zm.)
-Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 1989 r. Nr 58, poz. 349 z późn. zm.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 24.06.2009 14:44
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 9644