bip gmina kampinos

2009-07-22 11:45:06

2006


STYCZEŃ - XLI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLI/244/06 W sprawie zmiany w budżetu gminy na 2006 rok
2. 
Uchwała Nr XLI/245/06 W sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r. 
PROGRAM 
3.
Uchwała Nr XLI/246/06 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Wiejca ; 
Plan Rozwoju Miejscowości Wiejca
4. Uchwała Nr XLI/247/06 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości 
Kampinos ; 
Plan Rozwoju Miejscowości Kampinos
5. Uchwała Nr XLI/248/06 W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznego wynagrodzenia stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.
6. Uchwała Nr XLI/249/06 W sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
7. Uchwała Nr XLI/250/06 W sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

LUTY - XLII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLII/251/06 w sprawie zmiany uchwały NrXII/76/95 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statusu zakładu budżetowego Bibliotece Publicznej Gminy Kampinos oraz uchwały Nr X/76/03 Rady Gminy Kampinos z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
2. Uchwała Nr XLII/252/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
3. Uchwała Nr XLII/253/06 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Komorów
Plan Rozwoju Miejscowości Komorów
4. Uchwała Nr XLII/254/06 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2006 r.; Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok
5. Uchwała Nr XLII/255/06 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/57/03 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rady.

MARZEC - XLIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLIII/256/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
2. Uchwała Nr XLIII/257/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
z Banku Ochrony Środowiska
3. Uchwała Nr XLIII/258/06 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
4. Uchwała Nr XLIII/259/06 W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty planistycznej 
5. Uchwała Nr XLIII/260/06 W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
6. Uchwała Nr XLIII/261/06 W sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos; REGULAMIN
7. Uchwała Nr XLIII/262/06 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kampinos
8. Uchwała Nr XLIII/263/06 W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kampinos z tytyułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.
9. Uchwała Nr XLIII/264/06 W sprawie uchwalenia 'Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2006' ; 'PROGRAM'
10. Uchwała Nr XLIII/265/06 W sprawie uchwalenia 'Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos'; STATUT

KWIECIEŃ - XLIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLIV/266/06 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
2. Uchwała Nr XLIV/267/06 w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kampinos. REGULAMIN
3. Uchwała Nr XLIV/268/06 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie prowadzonym przez Gminę Kampinos. REGULAMIN
4. Uchwała Nr XLIV/269/06 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/236/05 Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa.

MAJ - XLV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLV/270/06 w sprawie zmiany Uchwały XLIII/256/06 Rady Gminy w Kampinosie, z dnia 28.03.2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok
2. Uchwała Nr XLV/271/06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska.

CZERWIEC - XLVI
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLVI/272/06 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok.
2. Uchwała Nr XLVI/273/06 w sprawie zatwierdzenia projektu Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa sieci wodociągowej do obiektów w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym KPN Granica, pełniącego funkcję wodociągu p.poż. oraz zaopatrującego w wodę
pitną osady położone wzdłuż przebiegu trasy rurociągu w obrębie ewidencyjnym wsi Granica i Józefów w Gminie Kampinos na obszarze Kampinoskeigo Parku Narodowego.
3. Uchwała Nr XLVI/274/06 w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy w Kampinosie
4. Uchwała Nr XLVI/275/06 w sprawie ustalenia dnia 23 czerwca każdego roku Dniem Kultury Gminy Kampinos
5. Uchwała Nr XLVI/276/06 w sprawie zmiany uchwały nr XLV/271 z dnia 22 maja 2006 dotyczącej zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wys. 236.880 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kampinosie wraz z wymianą sieci wodociągowej". 

LIPIEC - XLVII
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLVII/277/06 W sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok.
2. Uchwała Nr XLVII/278/06 W sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok.
3. Uchwała Nr XLVII/279/06 W sprawie zaciągnięcia komercyjnego długoterminowego kredytu na zapewnienie wkładu własnego.
4. Uchwała Nr XLVII/280/06 W sprawie zabezpieczenia kwoty 400.000 zł na
Budowę Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
5. Uchwała Nr XLVII/281/06 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju
Miejscowości Szczytno;
Plan Rozwoju miejscowości Szczytno w Gminie Kampinos na lata 2006-2013 (zaktualizowany Plan stanowi załącznik do Uchwały Nr XLVIII/217/10 z dnia 16.03.2010 r.)
6. Uchwała Nr XLVII/282/06 W sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagodsodarowania przestrzennego gminy
7. Uchwała Nr XLVII/283/06 W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos
8. Uchwała Nr XLVII/284/06 W sprawie uchwalenia założeń do 'Planu zaopatrzenia Gminy Kampinos w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe'.
9. Uchwała Nr XLVII/285/06 W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do końca 2006, na prefinansowanie zadania "Wykończenie budynku sportowego wraz ze świetlicą socjoteraputyczną', do końca roku 2006." 

SIERPIEŃ - XLVIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLVIII/286/06 W sprawie zmiany budżetu Gminy na 2006 rok.
2. Uchwała Nr XLVIII/287/06 W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym do końca roku 2006, na prefinansowanie zadania 'Wykończenie budynku sportowego wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną', do końca roku 2006.
3. Uchwała Nr XLVIII/288/06 W sprawie zaciągnięcia komercyjnego długo
terminowego kredytu na zapewnienie wkładu własnego.

WRZESIEŃ - XLIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XLVX/289/06 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Strzyżew.
2. Uchwała Nr XLVX/290/06 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.

PAŹDZIERNIK - L i LI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr L/291/06 W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
2. Uchwała Nr L/292/06 W sprawie ustalenia regulaminu udzialania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos
3. Uchwała Nr L/293/06 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.
4. Uchwała Nr LI/294/06 W sprawie wyrażenia woli przez Radę Gminy wykonania oświetlenia ulicznego w Alei Zabytkowej (lipowej) we wsi Pasikonie oraz zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy na 2007 r. i lata następne.
5. Uchwała Nr LI/295/06 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

LISTOPAD - I Sesja Rady Gminy kadencji 2006-2010
1. Uchwała Nr I/1/06 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Kampinosie; Protokół Komisji Skrutacyjnej
2. Uchwała Nr I/2/06 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kampinosie; Protokół Komisji Skrutacyjnej
3. Uchwała Nr I/3/06 W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Protokół Komisji Skrutacyjnej.

GRUDZIEŃ - II Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr II/4/06 W sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady
2. Uchwała Nr II/5/06 W sprawie zmiany w Statucie Gminy Kampinos

GRUDZIEŃ - III Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr III/6/06 W sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 r.
2. Uchwała Nr III/7/06 W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykoania budżetu za I półrocze roku budżetowego; Procedura uchwalania Budżetu Gminy Kampinos
3. Uchwała Nr III/8/06 W sprawie obniżenia skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
4. Uchwała Nr III/9/06 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Załącznik Nr 1 Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt 1 uchwały  
Załącznik Nr 2 Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt 2 uchwały
Załącznik Nr 3 Stawki podatku dla pojazdów określonych w §1 pkt 3 uchwały
Załącznik Nr 4 Stawki podatku dla autobusu
5. Uchwała Nr III/10/06 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
6. Uchwała Nr III/11/06 W sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Kampinos do Zgromadzenia Związku Międzygminnego 'Kampinos'.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 22.07.2009 11:45
Data modyfikacji: 25.03.2010 11:09
Liczba wyświetleń: 7812