bip gmina kampinos

2009-07-21 07:57:44

2008


STYCZEŃ - XVI Sesja Rady Gminy
1.Uchwała Nr XVI/71/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie
2. Uchwała Nr XVI/72/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
3. Uchwała Nr XVI/73/08 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych na 2008 r.
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK

4. Uchwała Nr XVI/74/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zaakceptowania wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę określenia miesięcznego wynagrodzenia stawek zaszeregowania zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.
5. Uchwała Nr XVI/75/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/60/07 Rady Gminy w Kampinosie z dnia 29  października 2007 r. odnośnie zatwierdzenia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Kampinos”.
6. Uchwała Nr XVI/76/08 w sprawie zmian w Statucie Związku Międzygminnego 'Kampinos'.

LUTY- XVII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XVII/77/08 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, działającej w formie stowarzyszenia
2. Uchwała Nr XVII/78/08 w sprawie zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie współfinansowania budowy siedziby Posterunku Policji w Kampinosie, Powiat Warszawski Zachodni
3. Uchwała Nr XVII/79/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
4. Uchwała Nr XVII/80/08 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
5. Uchwała Nr XVII/81/08 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

MARZEC - XVIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XVIII/82/08 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
2. Uchwała Nr XVIII/83/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
3. Uchwała Nr XVIII/84/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
4. Uchwała Nr XVIII/85/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
5. Uchwała Nr XVIII/86/08 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
6. Uchwała Nr XVIII/87/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
7. Uchwała Nr XVIII/88/08 w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kampinos.
DRUK OŚWIADCZENIA dotyczącego wykonania zabiegu weterynaryjnego w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kampinos
8. Uchwała Nr XVIII/89/08 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia.
REGULAMIN
9. Uchwała Nr XVIII/90/08 w sprawie wyrażenia woli utworzenia Lokalnej Grupy Działania (LGD) w ramach programu LEADER

KWIECIEŃ - XIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XIX/91/08 w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym.
    Załącznik - mapa
2. Uchwała Nr XIX/92/08 w sprawie Ramowych podstaw strategii budowy
społeczeństwa informacyjnego przy wykorzystaniu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
3. Uchwała Nr XIX/93/08 w sprawie zatwierdzenia projektu aneksu do Porozumienia w sprawie współfinansowania budowy siedziby Posterunku Policji w Kampinosie.
4. Uchwała Nr XIX/94/08 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kampinos za 2007 rok
5. Uchwała Nr XIX/95/08 w sprawie uchylenia uchwał
UzasadnienieStanowisko Komisji RewizyjnejOpinia prawna
6. Uchwała Nr XIX/96/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.


MAJ - XX i XXI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XX/97/08 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Kampinos Księdzu Kardynałowi Józefowi Glempowi Prymasowi Polski
2. Uchwała Nr XX/98/08 w sprawie prowadzenia negocjacji w celu nabycia nieruchomości
3. Uchwała Nr XXI/99/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
4. Uchwała Nr XXI/100/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
5. Uchwała Nr XXI/101/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
6. Uchwała Nr XXI/102/08 zmianiająca uchwałę w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa
7. Uchwała Nr XXI/103/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
8. Uchwała Nr XXI/104/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kampinos do realizacji projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

LIPIEC - XXII i XXIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXII/105/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2.
Uchwała Nr XXII/106/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
3.
Uchwała Nr XXII/107/08 zmianiająca uchwałę w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym
4.
Uchwała Nr XXII/108/08 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kampinos
5.
Uchwała Nr XXII/109/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
6.
Uchwała Nr XXII/110/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
7.
Uchwała Nr XXII/111/08 w sprawie zatwierdzenia projektu Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej do obiektów w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym KPN Granica, pełniącego funkcję wodociągu p. poż. oraz zaopatrującego w wodę pitną osady położone wzdłuż przebiegu trasy rurociągu w obrębie ewidencyjnym wsi Granica i Józefów w Gminie Kampinos na obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego”.
7.
Uchwała Nr XXIII/112/08 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości  przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2008 rok.

SIERPIEŃ - XXIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXIV/113/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

WRZESIEŃ - XXV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXV/114/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2. Uchwała Nr XXV/115/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
3. Uchwała Nr XXV/116/08 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kampinos
4. Uchwała Nr XXV/117/08 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
5. Uchwała Nr XXV/118/08 w sprawie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Kampinos
6. Uchwała Nr XXVI/119/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
7. Uchwała Nr XXVI/120/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długotermionowego kredytu
8.
Uchwała Nr XXVI/121/08 w sprawie uchwalenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kampinos"


PAŹDZIERNIK - XXVII Sesja
Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVII/122/08
 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
2. Uchwała Nr XXVII/123/08
 w sprawie przyjęcia "Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kampinos na lata 2008 - 2013"
3. Uchwała Nr XXVII/124/08 w sprawie przyjęcia "Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Kampinos na lata 2008 - 2013"
4. Uchwała Nr XXVII/125/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kampinos za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kampinos

LISTOPAD - XXVIII i XXIX Sesja Rady Gminy
 
1. Uchwała Nr XXVIII/126/08 w sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Kampinos na 2009 r. środków finansowych na zadanie inwestycyjne
2. Uchwała Nr XXIX/127/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok
3. Uchwała Nr XXIX/128/08 w sprawie uchwalenia
"Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009"
5. Uchwała Nr XXIX/129/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
6. Uchwała Nr XXIX/130/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
7. Uchwała Nr XXIX/131/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transporotwych i zwolnień w tym podatku na rok 2009
8. Uchwała Nr XXIX/132/08 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kampinos

GRUDZIEŃ - XXX i XXXI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXX/133/08 w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok".
2. Uchwała Nr XXX/134/08 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kampinos”.
3. Uchwała Nr XXX/135/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla części wsi Wiejca); Załącznik graficzny
4. Uchwała Nr XXX/136/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dla Kampinosu 'A') ; Załącznik graficzny
5. Uchwała Nr XXX/137/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.
6.
Uchwała Nr XXX/138/08 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz Radnych
7. Uchwała Nr XXX/139/08 w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych 'Moje Boisko Orlikj 2012' w Kampinosie
8. Uchwała Nr XXX/140/08 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008r.
9. 
Uchwała Nr XXXI/141/08 w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kampinos na rok 2009

BUDŻET GMINY KAMPINOS NA 2009 ROK:
- Dochody 
- Wydatki
- Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
- Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku.
- Dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania własne gminy

- Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 21.07.2009 07:57
Data modyfikacji: 06.08.2009 12:34
Liczba wyświetleń: 8279