bip gmina kampinos

2014-03-25 09:55:48

2014


Zarządzenie nr 0050.1.14  z dn. 2 stycznia
w sprawie: ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.2.14  z dn. 27 stycznia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.3.14  z dn. 20 lutego
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.4.14  z dn. 20 lutego
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.5.14  z dn. 25 lutego
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2014 roku - Zadane nr 1
Zarządzenie nr 0050.6.14  z dn. 25 lutego
w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2014 roku
Zarządzenie nr 0050.7.14  z dn. 27 lutego
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.9.14  z dn. 12 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.10.14  z dn. 14 marca
w sprawie określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki podległe
Zarządzenie nr 0050.11.14  z dn. 17 marca
w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos - z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2014 - Zadanie nr 1
Zarządzenie nr 0050.12.14  z dn. 20 marca
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2014 - Zadanie nr 1
Zarządzenie nr 0050.13.14   z dn. 26 marca
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.14.14  z dn. 31 marca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.15.14  z dn. 31 marca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.17.14  z dn. 17 kwietnia
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Zarządzenie nr 0050.18.14  z dn. 17 kwietnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.19.14  z dn. 17 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.20.14  z dn. 17 kwietnia
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'e-Klient'
Zarządzenie nr 0050.21.14  z dn. 17 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Gminę Kampinos pożyczek dla organizacji pozarządowych
Zarządzenie nr 0050.21a.14  z dn. 22 kwietnia
w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2014 r. dla pracowników Urzędu gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.22.14  z dn. 22 kwietnia
w sprawie ustanowienia pełnomocnika ds. wyborów - urzędnika wyborczego
Zarządzenie nr 0050.23.14  z dn. 22 kwietnia
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.25.14  z dn. 30 kwietnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.26.14  z dn. 30 kwietnia
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
Zarządzenie nr 0050.27.14  z dn. 5 maja
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Zarządzenie nr 0050.28.14  z dn. 5 maja
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 0050.30.14  z dn. 5 maja
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.31.14 z dn. 5 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.32.14 z dn. 7 maja
w sprawie: regulaminu korzystania z Zagrody Kampinoskiej w Granicy
Zarządzenie nr 0050.32a .14 z dn. 15 maja
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia postępowania w sprawie zasiłku dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie nr 0050.32b.14 z dn. 15 maja
w sprawie upoważnienia p. A. Stecko - inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia postępowania w sprawie zasiłku dla opiekunów
Zarządzenie nr 0050.33.14 z dn. 19 maja
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2013 r.
Zarządzenie nr 0050.34.14 z dn. 22 maja
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.35.14  z dn. 22 maja
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.36.14 z dn. 17 czerwca
w sprawie przyjęcia Gminnej ewidencji zabytków Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.37.14 z dn. 17 czerwca
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie do prowadzenia spraw dotyczących ustalenia prawa do korzystaia z programu dla rodzin wielodzietnych.
Zarządzenie nr 0050.38.14  z dn. 18 czerwca
w sprawie upoważnienia Inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  OPS w Kampinosie do prowadzenia spraw dotyczących ustalenia prawa do korzystania z programu dla rodzin wielodzietnych.
Zarządzenie nr 0050.39.14 z dn. 25 czerwca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.39A.14  z dn. 27 czerwca
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddz. Integracyjnymi w Kampinosie oraz określenia regulaminu prac komisji.
Zarządzenie nr 0050.40.14  z dn. 3 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.41.14  z dn. 16 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.42.14  z dn. 16 lipca
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie
Zarządzenie nr 0050.42A.14  z dn. 16 lipca
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.43.14  z dn. 28 lipca
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.44.14  z dn. 28 lipca
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
Zarządzenie nr 0050.45.14  z dn. 14 sierpnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.46.14  z dn. 14 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.47.14  z dn. 27 sierpnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.48.14   z dn. 28 sierpnia
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.49.14  z dn. 28 sierpnia
w sprawie zatwieredzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym 'Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - 'Moja Przyszłość" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zarządzenie nr 0050.49A.14  z dn. 28 sierpnia
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert dotyczących realizacjizadań publicznych w 2014 roku złożonych w trybie art. 19a ustawy z nia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzenie nr 0050.50.14   z dn. 1 września
w sprawie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "e-Klient"
Zarządzenie nr 0050.51.14  z dn. 1 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.52.14  z dn. 1 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.53.14  z dn. 12 września
w sprawie wprowadzenia Karty Mieszkańca Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.55.14  z dn. 19 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.56.14  z dn. 19 września
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja Przyszłość"
Zarządzenie nr 0050.57.14  z dn. 19 września
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.58.14  z dn. 29 września
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.59.14  z dn. 29 września
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.60.14  z dn. 30 września
w sprawie wprowadzenia do użytku Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie nr 0050.61.14  z dn. 30 września
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.62.14  z dn. 1 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.63.1 4  z dn. 1 października
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej
Zarządzenie nr 0050.64.14  z dn. 1 października
w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
Zarządzenie nr 0050.65.14  z dn. 1 października
w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej
Zarządzenie nr 0050.66.14  z dn. 16 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.67.14  z dn. 22 października
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.68.14  z dn. 22 października
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.69.14  z dn. 22 października
w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Urzędu Gminy Kampinos w zamian za dzień przypadający 1 listopada 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.70.14  z dn. 23 października
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych
Zarządzenie nr 0050.71.14   z dn. 23 października
w sprawie zmiany ustalenia zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu 'e-Klient'
Zarządzenie nr 0050.72.14  z dn. 13 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.73.14  z dn. 14 listopada
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.74.14  z dn. 24 listopada
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.75.14  z dn. 13 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.76.14   z dn. 21 listopada
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zarządzenie nr 0050.77.14   z dn. 21 listopada
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.77.14 z dnia 15 września 2014 r. dotyczącego powołania komisji rekrutacyjnej rozpatrującej formularze zgłoszeniowe uczestników szkoleń w ramach projektu "e-Klient", współfinansowanego ze środków EFS, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Zarządzenie nr 0050.78.14   z dn. 8 grudnia
w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.79.14   z dn. 9 grudnia
w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Kampinos
Zarządzenie nr 0050.80.14   z dn. 12 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.81.14   z dn. 16 grudnia
w sprawie wyznaczenia osoby do załatwiania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta
Zarządzenie nr 0050.82.14   z dn. 16 grudnia
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie nr 0050.83.14   z dn. 17 grudnia
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2014 r.
Zarządzenie nr 0050.84.14   z dn. 17 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zarządzenie nr 0050.85.14   z dn. 19 grudnia
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Zarządzenie nr 0050.86.14   z dn. 29 grudnia
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia 
planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2014 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.03.2014 09:55
Data modyfikacji: 10.02.2015 14:37
Liczba wyświetleń: 5094