bip gmina kampinos

2009-06-23 10:23:05

Stanowisko ds. zezwoleń, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego; IOD


Funkcję pełni: Ryszard Antosik
Tel: 725 00 40 wew. 224


Stanowisko podlega bezpośrednio Wójtowi.
 

Zadania: 

Do zadań inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych i obrony
cywilnej
należy:
1.  prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, prowadzenie rejestru, przygotowywanie  

 

     i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zmiany  w ewidencji,
     a także wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji na wniosek zainteresowanego,
2. przygotowywanie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów
    alkoholowych oraz naliczanie opłat za zezwolenia;

 

1. W zakresie spraw wojskowych:
  
-  prowadzenie rejestracji przedpoborowych  oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie, ustalanie
      przyczyn nie zgłoszenia się przedpoborowych do rejestracji,
 
-  sporządzanie listy poborowych na podstawie wykazu przedpoborowych oraz wypisywanie
     wezwań imiennych do poborowych,
 
-   udział w pracy Terenowej Komisji Poborowej Rejonu Warszawa,

 

  -  kompletowanie dokumentów o uznanie poborowych za jedynych żywicieli rodzin,
 
- wydawanie decyzji na przedterminowe zwolnienie z czynnej służby wojskowej.
 2. Współpraca z Gminnym Prezesem Ochotniczych Straży Pożarnych:
 
-  wysyłanie zawiadomień o terminie spotkań z Gminnym Zarządem OSP, protokołowanie spotkań – posiedzeń,
 
-  sprawy związane z kampanią sprawozdawczo-wyborczą (obsługa). 
3.   Prowadzenie rejestru Ochotniczych Straży Pożarnych.
4.  Zgłaszanie potrzeb ochrony przeciwpożarowej do budżetu oraz wniosków w sprawie przekazania
    i rozdziału nadwyżek budżetowych.
5.  Organizowanie przedsięwzięć dotyczących planowania i realizacji przygotowań obrony cywilnej.
6. Utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji w zakresie obronności.
7. Koordynacja opracowania planu OC Gminy oraz aktualizacja planów OC.
8. Organizowanie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia  ludności w zakresie
    powszechnej samoobrony.
9. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania
    oraz systemu wykrywania skażeń.
10. Kierowanie tworzeniem, przygotowaniem do działania i działaniem formacji obrony cywilnej.
11. Realizacja pism  POUFNYCH  z zakresu obrony cywilnej.
12. Planowanie i nadzór nad zaopatrzeniem formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki 
      i umundurowanie, warunki ich przechowywania, konserwacją, remontami i wymianą.
13. Planowanie, rozdzielanie i realizacja środków finansowych przeznaczonych na zadania obrony cywilnej.
14.  Wypisywanie kart drogowych i rozliczanie kierowców z norm paliwowych na wozy strażackie i motopompy. 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 09:23
Data modyfikacji: 04.10.2018 09:22
Liczba wyświetleń: 2266