bip gmina kampinos

2009-06-23 10:21:36

Urząd Stanu Cywilnego


Kierownik USC (Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych): Magdalena Tomczak
Tel: 725 00 40 wew. 215

 

USC podlega bezpośrednio Wójtowi.

 

 

Zadania:
1.      sporządzanie aktów: urodzeń, małżeństw i zgonów;

 

2.      prowadzenie ksiąg stanu cywilnego, skorowidzów i akt zbiorowych do ksiąg;

 

3.      wydawanie decyzji w sprawach stanu cywilnego;
4.      wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
5.      wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;
6.      dokonywanie przypisków i wzmianek marginesowych w aktach stanu cywilnego;
7.      załatwianie spraw związanych z wydawaniem dokumentów stwierdzających tożsamość;
8.      organizowanie jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego;
9.      prowadzenie spraw dotyczących sporządzania testamentów;
10.  przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów tożsamości;
11.  zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
12. upowszechnianie numerów ewidencyjnych;
12.  prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania z Urzędu;
13.  wykonywanie zadań związanych z wyborami (w tym nadzór nad sporządzaniem spisów wyborców,
      aktualizacja spisów wyborców);
14.  prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz przygotowanie sprawozdań na ten temat;
15.  sporządzanie wykazu dzieci z rocznika nauczania;
16.  pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta ds. informacji niejawnych;
17. prowadzenie dokumentacji numeracji porządkowej budynkow;

 

 

 

Zadania Pełnomocnika Wójta ds. ochrony informacji niejawnych: 
1.      odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
2.      sporządza wykaz stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych;
3.      w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego:
       -   opracowuje plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące

 

          tajemnicę państwową;

 

      -    ma prawo, w zakresie realizacji swoich zadań, żądać od komórek organizacyjnych w swojej

 

          jednostce udzielenia natychmiastowej pomocy;

 

4.      przeprowadza szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

 

5.      wydaje zaświadczenia stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 

6.      współpracuje z właściwymi jednostkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,

 

7.      informuje na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze służbami

 

      ochrony państwa.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 09:21
Data modyfikacji: 04.10.2018 09:22
Liczba wyświetleń: 4872