bip gmina kampinos

2009-06-23 10:20:47

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa


 

Kierownik Referatu: Wanda Zalewska

 

Tel: (22) 725-00-40 wew. 222, 214

 

e-mail: srodowisko@kampinos.pl

 

Referat Środowisko i Gospodarki Gruntami podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy
Do zadań Referatu Środowiska i Gospodarki Gruntami należą sprawy z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, realizuje zadania z dziedziny geodezji, gospodarki nieruchomościami oraz sprawy związane z planowaniem przestrzennym zagospodarowania gminy.

I.     W dziedzinie ochrony środowiska:
 -  przygotowanie projektów uchwał organów gminy w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 -  bieżąca realizacja uchwał organów gminy w zakresie ochrony środowiska,
 -  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, prowadzeniu działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz współpraca ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt,
 -  przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska,
 -  prowadzenie spraw w zakresie realizacji ustawy o odpadach,
 -  wykonywanie zadań z ustawy o ochronie zwierząt,
 -  prowadzenie spraw w zakresie realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie,
 -  przygotowywanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną oraz zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.
II. W zakresie gospodarki komunalnej: 
- nadzór nad mieszkaniowym zasobem gminy,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej w tym nad cmentarzami wojskowymi,
- realizacja spraw wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – przydział lokali mieszkalnych, zamiany lokali i pomieszczeń zastępczych.

 

III. W zakresie geodezji:
- nadawanie numeracji porządkowej budynków,

 

- przygotowanie stosownych dokumentów w sprawie nazewnictwa ulic,

 

- zatwierdzanie podziałów nieruchomości,

 

- opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 

- zatwierdzanie rozgraniczeń nieruchomość.
IV. W zakresie gospodarki nieruchomościami: 

 

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami przeznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy, a w szczególności:

 

- ustalanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielone pod budowę dróg gminnych,

 

- ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na

 

skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

 

- regulacja stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu gminy

 

- ustalanie opłat planistycznych zbywanych nieruchomości posiadających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 
 
 

V. W zakresie gospodarki gruntami gminnymi:

 

- przygotowywanie uchwał w sprawie sprzedaży lub przekazania w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych,

 

- dokonywanie zamiany gruntów,

 

- organizowanie przetargów jako formy zbycia gruntów gminnych,

 

- przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 

- ustanawianie zakresu i warunków oddania gruntów w użytkowanie wieczyste,

 

- ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

 
 
 
 

VI. W zakresie planowania przestrzennego i zagospodarowania przestrzennego gminy, a w szczególności:          

 

- przygotowywanie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych,

 

- nadzorowanie sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 

- udostępnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium do publicznego wglądu,

 

- uzgadnianie projektów planów z organami administracji państwowej i innymi instytucjami,

 

- prowadzenie postępowań dotyczących decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,

 

- prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

 

- wykonywanie czynności organizacyjnych dotyczących powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz opracowanie regulaminu określającego tryb działania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 09:20
Data modyfikacji: 04.10.2018 09:24
Liczba wyświetleń: 3705