bip gmina kampinos

2009-06-23 10:20:00

Referat Finansowy


Kierownik Referatu Finansowego:
mgr Hanna Dobrzyńska - Skarbnik Gminy

Tel: (022) 725 00 40 wew. 218

Referat Finansowo-Księgowy podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy.
Zadania Referatu:
1.      opracowywanie prognoz finansowych gminy,
2.      sporządzanie projektu rocznego budżetu gminy oraz przedkładanie go w terminie obowiązującym do uchwalenia,
3.      bieżąca realizacja budżetu gminy oraz składanie półrocznych i rocznych sprawozdań z jego realizacj Radzie Gminy,
4.      dokonywanie analiz i ocen wykonania budżetu oraz przedstawianie informacji w tym zakresie dla potrzeb Wójta,
5.      realizacja dochodów własnych gminy:
       a/ wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych,
       b/ prowadzenie ewidencji podatników na magnetycznych nośnikach danych,
       c/ bieżąca aktualizacja danych podatników,
       d/ stosowanie ulg, umorzeń, zwolnień z poboru podatków i opłat,
       e/ rozliczanie inkasentów z poboru podatków i opłat,
       f/ przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji uprawniających podatnika do otrzymania bonów paliwowych, 
      g/ opłata skarbowa,
      h/ dochody z dzierżaw, opłat i inne
      i/ pomoc publiczna przedsiębiorcom,
      j/ sporządzanie wniosków o przyznanie subwencji rekompensujące utracone dochody.
6.      naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi ZUS i US, prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji płacowej celem naliczeń emerytalnych i rentowych,
7.      naliczanie i rozliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, rodzinnych, wychowawczych itp.,
8.      prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji księgowej dla budżetu Gminy,
9.      prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska,
10.  prowadzenie ewidencji środków trwałych i materiałów oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych i ich rozliczanie,
11.  ewidencjonowanie, księgowanie nakładów inwestycyjnych, remontowych i ich rozliczanie,
12.  prowadzenie kasy Urzędu,
13.  kontrola kasy i druków ścisłego zarachowania,
14.  nadzór, realizacja, rozliczanie jednostek budżetowych i racjonalne dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
15.  opiniowanie finansowe projektów organizacyjnych jednostek,
16.  prowadzenie spraw z zakresu rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczości,
17.  realizacja ustawy o ochronie tajemnicy skarbowej i służbowej,
18.  prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i rejestru zakupów VAT,
19.  rozliczanie i sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT,
20.  wystawianie rachunków uproszczonych i faktur VAT dla odbiorców usług,
21.  obsługa księgowa i rachunkowa Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki.
22.  kontrola płatności za nieruchomości sprzedawane na raty, oddawane w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 09:20
Data modyfikacji: 04.10.2018 09:23
Liczba wyświetleń: 2403