bip gmina kampinos

2009-06-23 10:19:21

Referat Organizacji, Kadr i Obsługi Oświaty


Zadania Referatu Organizacyjnego
Referat Organizacyjny poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie Referaty i samodzielne stanowiska określone w §14 Regulaminu Organizacyjnego realizuje zadania szczegółowe. 
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:
1.     prowadzenie spraw kadrowych pracowników urzędu, dyrektorów oraz kierowników
      jednostek podległych Gminie, pracowników zatrudnionych na stanowiskach
      pomocniczych i obsługi;
2.     prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników;
3.     prowadzenie ewidencji zarządzeń Wójta;
4.     prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy;
5.     prowadzenie biblioteki Urzędu  (Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie);
6.     zamawianie pieczęci urzędowych oraz prowadzenie rejestru pieczęci;
7.     prowadzenie archiwum Urzędu;
8.     prowadzenie rejestru: umów zleceń, umów o dzieło i umów na roboty budowlane,
      zamówień publicznych;
9.   prowadzenie rejestrów: (wyjść służbowych, prywatnych, delegacji, odbioru godzin,

      godzin nadliczbowych);
10.  prowadzenie spraw dotyczących robót publicznych, prac interwencyjnych,
      absolwentów, stażystów:
      
-         sporządzanie wniosków o organizację robót publicznych;
     
-         zawieranie umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach robót publicznych;
     
-         wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7;
11.   prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi (wynikające
      z art. 24 h o samorządzie gminnym);

 

12.  prowadzenie kancelarii – przyjmowanie korespondencji przychodzącej oraz
      przygotowanie korespondencji do wysłania;

 

13. prowadzenie Sekretariatu Wójta Gminy i jego Zastępcy:
     
-         prowadzenie rejestru pism wychodzących;
      -         nadzór nad powierzonymi pieczątkami ogólnymi;

 

      -         przekazywanie pracownikom pism wpływających zgodnie z dekretacją oraz 
             prowadzenie dziennika korespondencji;
      -         prowadzenie planu pracy dziennego i długoterminowego Wójta Gminy;

 

      -         koordynowanie przyjęć interesantów przez Wójta Gminy;

 

14. prowadzenie rejestru decyzji, postanowień;
15. zakup i wydawanie materiałów biurowych  i środków czystości oraz prowadzenie
    
rejestru tych materiałów;
16. zakup i wydawanie lekarstw z apteczki pierwszej pomocy;

 

17.  prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z  Biuletynem Informacji Publicznej;
18.  gromadzenie dokumentów dotyczących organizacji i podstawowych danych o szkołach:
     
-         Uchwały Rady Gminy – (założycielskie);
     
-         obwody i sieci;
     
-         statuty szkół;
     
-         opracowania wyników nauczania w szkołach;
     
-         oceny bezpieczeństwa w szkołach, m.in. BHP, p. poż., SANEPID;
      -         protokołów i zaleceń pokontrolnych MEN i KO;

 

19. ustalanie zasad obiegu dokumentów i akt w Urzędzie;
20. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem w Urzędzie przepisów kancelaryjnych;

 

21. analizowanie publikacji prasowych dotyczących gminy oraz działalności jego władz
      i podejmowanie działań związanych z reagowaniem na krytykę prasową;
22.
wykonywanie zadań związanych z załatwieniem w Urzędzie skarg, wniosków i listów
     obywateli a w szczególności:

 

     a)    prowadzenie zbiorowej ewidencji skarg, wniosków i listów interwencyjnych, wpływających
          do Urzędu oraz przekazanie ich do rozpatrzenia właściwym jednostkom organizacyjnym
          lub pracownikom;
    b)    organizowanie przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków i osobistych przez Wójta;
    c)    nadzorowanie terminowego załatwienia skarg, wniosków i listów obywateli wniesionych
         do Urzędu;
23.  wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, Prezydenta, samorządu
      terytorialnego i samorządu mieszkańców stosownie do obowiązujących w tym zakresie
      ustaleń i przepisów;
24.  prowadzenie gospodarki ustalonej dla Urzędu ilością etatów i funduszem wynagrodzeń;
25.  przedstawianie propozycji dotyczących podwyżek wynagrodzeń pracowników Urzędu 
     oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
26.  prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki
     Publicznej oraz Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kampinosie, prowadzenie
     spraw urlopowych pracowników Urzędu, OPS i Biblioteki Publicznej, w tym sporządzanie
     rocznego planu urlopów wypoczynkowych;
27.  prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu;
28.  planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Urzędu i na
     stanowiskach pracy w zakresie ustalonym przez Wójta;
29.  prowadzenie biblioteki urzędowej oraz załatwianie spraw związanych z prenumeratą prasy
      i wydawnictw;
30.  prowadzenie ksero;
31.  zaopatrywanie pracowników obsługi w odzież ochronną i roboczą oraz prowadzenie gospodarki
      tą odzieżą;
32.  prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny
     pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w Urzędzie;
33.  wywieszanie na tablicy ogłoszeń urzędu pism sądowych podlegających podaniu do
     wiadomości publicznej oraz pism ogłaszających o ustanowieniu kuratora dla strony, której

 

     miejsce pobytu nie jest znane;
34.  prowadzenie spraw związanych z informacją o Unii Europejskiej oraz funduszami 
      strukturalnymi i przedakcesyjnymi;
35. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem ekipy pracowników gospodarczych i 
     robót publicznych:
     -   organizacja zaopatrzenia;
     -  określenie zakresu prac;
     -  organizacja pracy;
36. Nadzór nad kotłownią w budynkach należących do Urzędu Gminy.
37. Organizacja dowozu dzieci do szkół.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 23.06.2009 09:19
Data modyfikacji: 04.10.2018 09:24
Liczba wyświetleń: 3045