bip gmina kampinos

2018-01-17 12:00:45

Uchwały 2018r


2018

LVII SESJA RADY GMINY z dnia 15 stycznia 2018r.

1. UCHWAŁA nr LVII/255/18 w sprawie przyznania pierwszweństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

2. UCHWAŁA nr LVII/256/18 w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Opinia dotycząca wpływu projektu zasilania budynku mieszkalnego i mieszkalno-rekreacyjnego w m. Pasikonie Dz. Nr 21/1 I 21/2 Gmina Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 2

3. UCHWAŁA nr LVII/257/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

4.UCHWAŁA nr LVIII/258/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.

- ZAŁACZNIK nr 1 Dochody

- ZAŁĄCZNIK nr 2 Wydatki

- ZAŁĄCZNIK nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

5. UCHWAŁA nr LVII/259/18 w sprawie uznania się Rady Gminy Kampinos za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i przekazania jej do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

LVIII SESJA RADY GMINY z dnia 19 lutego 2018r.

6. UCHWAŁA nr LVIII/260/18  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

7. UCHWAŁA nr LVIII/261/18 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2018r.

- ZAŁĄCZNIK nr 1  Dochody

- ZAŁĄCZNIK nr 2  Wydatki

- ZAŁĄCZNIK nr 3  Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

LIX SESJA RADY GMINY z dnia 26 lutego 2018r.

8. UCHWAŁA nr LIX/262/18 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 wniosek o udzielenie dotacji z budzetu Gminy Kampinos dla spółki wodnej.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 Sprawozdanie z realizacji zadania.

9. UCHWAŁA nr LIX/263/18 w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku.

10. UCHWAŁA nr LIX/264/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK - szczegółowe zasady ponoszenia odpłatnosći za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kampinos.

11. UCHWAŁA nr LIX/265/18 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Podkampinos.

12. UCHWAŁA nr LIX/266/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kampinos A i części wsi Kampinos gmina Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK  nr 1

- ZAŁĄCZNIK nr 2

13. UCHWAŁA nr LIX/267/18 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023

- ZAŁĄCZNIK - Program Rewitalizacji dla Gminy Kampinos na lata 2017-2023

14. UCHWAŁA nr LIX/268/18 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- ZAŁACZNIK nr 1 w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

15. UCHWAŁA nr LIX/269/18 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

- ZAŁĄCZNIK - Granice stałych obwodów głosowania Gmina Kampinos.

16. UCHWAŁA nr LIX/270/18 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2018

17. UCHWAŁA nr LIX/271/18 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos.

- ZAŁĄCZNIK nr 1 - Plan pracy Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego.

- ZAŁĄCZNIK nr 2 - Plan pracy Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu na 2018r.

- ZAŁĄCZNIK nr 3 - Plan pracy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa na rok 2018

18. UCHWAŁA nr LIX/272/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos przeprowadzenia kontroli nieobjętej planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017

19.  UCHWAŁA nr LIX/273/18 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie.

20. UCHWAŁA nr LIX/274/18 w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

21. Sprawozdanie z prac Rady Gminy Kampinos za rok 2017

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Joanna Basiak
Data powstania: 17.01.2018 12:00
Data modyfikacji: 02.03.2018 09:38
Liczba wyświetleń: 311