bip gmina kampinos

2016-11-22 08:52:40

Kompetencje Rady Gminy


Kompetencje Rady Gminy

 

 

Czym zajmuje się rada gminy

 

Organami gminy są:

 •  rada gminy
 •  wójt gminy

Rada gminy jest organem uchwałodawczym w gminie. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Rada powołuje stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Komisje podlegają radzie, przedkładają jej plan oraz sprawozdanie z działalności. Jednostką pomocniczą gminy są sołectwa.

Rada gminy wybierana jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich. Kadencja rady gminy trwa cztery lata licząc od dnia wyboru.

W skład rady wchodzą radni w liczbie: 15 w gminach do 20 000 mieszkańców.

Zadania rady gminy

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Rada działa na sesjach podejmując uchwały a poza sesjami działa poprzez swoje komisje.

Do wewnętrznych organów rady należą:

 • Przewodniczący
 • Wiceprzewodniczący
 • Komisja Rewizyjna
 • Komisje stałe, komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Biuro Rady a organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady określa statut gminy będący aktem prawa miejscowego. Jednym z najistotniejszych prawnych instrumentów, służących wypełnianiu przez radę funkcji kontrolnej, jest procedura absolutoryjna, związana z oceną wykonania przez organ wykonawczy budżetu gminy. W ramach posiadanych kompetencji kontrolnych organ stanowiący, działając poprzez powołane komisje, podejmuje również postępowania kontrolne, których zasady i tryb określone są przez unormowania zapisane  w ustawie o samorządzie gminnym jak i statucie. Szczególną rolę odgrywa tu komisja rewizyjna. Rada gminy działa na sesjach (i rozstrzyga sprawy podejmując uchwały). Rada gminy może również podejmować:

- stanowiska- w sprawach nie wymagających rozstrzygnięć w drodze uchwał,

- postanowienia,

- deklaracje,

- oświadczenia,

- apele.

oraz poprzez swoje komisje (zajmujące się bądź funkcjonowaniem danej jednostki, np. komisja budżetu, bądź poszczególnymi dziedzinami życia społecznego, np. komisja oświaty, czy zdrowia), które rozpatrują sprawy należące do ich właściwości i podejmują w tym zakresie opinie i wnioski. Opinie i wnioski podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu osobowego komisji. Radny gminy jest członkiem rady gminy i swój mandat realizuje poprzez udział w pracach rady i jej komisjach. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia.

Obowiązkiem radnego jest branie udziału w pracach rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 22.11.2016 07:52
Data modyfikacji: 29.11.2016 07:03
Liczba wyświetleń: 690