bip gmina kampinos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192
Data Redaktor Zmiana
25.06.2009 11:05:00 Dodany nowy artykuł Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Przygotowanie projektów decyzji warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy
25.06.2009 11:00:47 Dodany nowy artykuł Inwestycje dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
25.06.2009 09:06:22 Dodany nowy artykuł Postanowienie Wójta Gminy Kampinos w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kampinos A
25.06.2009 09:01:41 Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dot. Rewitalizacji zabytkowego dworu w Strzyżewie na cele rekreacyjne, szkoleniowe i wypoczynkowe
25.06.2009 09:00:29 Dodany nowy artykuł Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy, Gmina Kampinos
25.06.2009 08:59:10 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazy, gmina Kampinos
25.06.2009 08:57:10 Dodany nowy artykuł Regulamin przetargu ustego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
25.06.2009 08:56:07 Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kirsztajnów, gmina Kampinos
24.06.2009 14:15:02 Dodany nowy artykuł Udzielanie informacji publicznej na wniosek
24.06.2009 14:13:54 Dodany nowy artykuł Dodatki mieszkaniowe
24.06.2009 14:11:28 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
24.06.2009 14:10:26 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 14:09:09 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu; poza miejscem sprzedaży; podczas organizowanych przyjęć
24.06.2009 14:06:31 Dodany nowy artykuł Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
24.06.2009 14:05:03 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 14:04:33 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 14:04:06 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 14:02:37 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 14:02:19 Dodany nowy artykuł Ewidencja działalności gospodarczej
24.06.2009 14:01:30 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 13:56:26 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie decyzji środowiskowej
24.06.2009 13:54:58 Dodany nowy artykuł Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
24.06.2009 13:53:37 Dodany nowy artykuł Wniosek o ustalenie warunków zabudowy (lub o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego)
24.06.2009 13:51:30 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
24.06.2009 13:50:27 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
24.06.2009 13:49:17 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o oddanie w trwały zarząd
24.06.2009 13:48:19 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przeprowadzenie rokowań o ustalenie odszkodowania za grunty przejęte pod drogę
24.06.2009 13:47:58 Dodany nowy artykuł Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
24.06.2009 13:47:36 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
24.06.2009 13:47:11 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym
24.06.2009 13:46:24 Dodany nowy artykuł Opłaty roczne z tytułu użytkowania
24.06.2009 13:45:09 Usunięto artykuł Podział nieruchomości z kategorii Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:45:03 Usunięto artykuł Opłaty roczne z tytułu użytkowania z kategorii Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:45:00 Usunięto artykuł Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy z kategorii Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:44:51 Dodany nowy artykuł Pozwolenie na budowę
24.06.2009 13:42:47 Dodany nowy artykuł Dzierżawa gruntów stanowiących własność gminy
24.06.2009 12:25:51 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 12:23:32 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 12:20:33 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 12:05:19 Dodany nowy artykuł WNIOSEK o przyłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
24.06.2009 12:03:00 Dodany nowy artykuł Zezwolenia na świadczenie usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
24.06.2009 12:00:42 Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 12:00:13 Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 12:00:04 Edytowano artykuł Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
24.06.2009 11:59:30 Edytowano artykuł Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
24.06.2009 11:58:45 Edytowano artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 11:58:31 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
24.06.2009 11:57:28 Dodany nowy artykuł Zezwolenie na umieszczenie reklamy na gruncie gminnym
24.06.2009 11:54:58 Dodany nowy artykuł
24.06.2009 11:54:37 Dodany nowy artykuł