bip gmina kampinos

2020-01-02 14:10:13

Uchwały 2020


XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 07 stycznia 2020 roku

Uchwała nr XVIII/111/20 w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Głosowanie

Uchwała XVIII/112/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Głosowanie

Uchwała nr XVIII/113/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabel nr 3

Głosowanie

XIX Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 20 stycznia 2020 roku

Uchwała nr XIX/114/20 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej , administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kampinos zaliczanych do sektora finansów publicznych

Głosowanie

Uchwała nr XIX/115/20 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Głosowanie

Uchwała nr XIX/116/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi     składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Załącznik - Deklaracja

Głosowanie

Uchwała nr XIX/117/20 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Załącnik nr 1

Załącznik nr 2

Załączenik nr 3

Głosowanie

Uchwała nr XIX/118/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Głosowanie

Uchwała nr XIX/119/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kampinos Nr XXVII/125/2008 z dnia 27 października 2008 roku  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kampinos za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kampinos

Głosowanie

XX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 04 lutego 2020 roku

Uchwała nr XX/120/20  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała XX/121/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Głosowanie

Uchwała nr XX/122/20 uchylająca Uchwałę Nr XVIII/111/20 Rady Gminy Kampinos z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane

Głosowanie

XXI Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 09 marca 2020 roku

Uchwała nr XXI/123/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Głosowanie

Uchwała nr XXI/124/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości
Kampinos A

Głosowanie

Uchwała nr XXI/125/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pasikonie

Głosowanie

Uchwała nr XXI/126/20 w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Kampinos do roku 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 za lata 2017-2018”

Głosowanie

Uchwała nr XXI/127/20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała nr XXI/128/20 w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznych usytuowanych na obszarze Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała nr XXI/129/20 w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań z  prac Rady Gminy Kampinos i z działalności Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała nr XXI/130/20 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała nr XXI/131/20 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała nr XXI/132/20 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała nr XXI/133/20 zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Głosowanie

Uchwała nr XXI/134/20 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Uchwała nr XXII/135/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Głosowanie

Uchwała nr XXII/136/20 zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Głosowanie

XXIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Kampinos z dnia 15 czerwca 2020 roku

Uchwała Nr XXIII/137/20 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kampinos

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/138/20 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości oraz wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/139/20 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kampinos na rok szkolny 2020/2021

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/140/20 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2019 rok

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/141/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2019 r., oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/142/20 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2020 r.

Głosowanie

Uchwała Nr XXIII/143/20 w sprawie przekazania do rozpatrzenia skargi na pracowników Urzędu Gminy w Kampinosie

Głosowanie

XXIV Sesja Rady Gminy Kampinos z dnia 27 lipca 2020 roku

Uchwała Nr XXIV/144/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Wotum zaufania za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV/145/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV/146/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XXIV/147/20 zmianiająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kampinos"

Uchwała Nr XXIV/148/20 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kampinos A

Uchwała Nr XXIV/149/20 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kampinos na lata 2020 - 2024

Uchwała Nr XXIV/150/20 w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos

Uchwała Nr XXIV/151/20 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia

Uchwała Nr XXIV/152/20 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2020 rok

Uchwała Nr XXIV/153/20 zmianiająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Monika Walędziak
Data powstania: 02.01.2020 13:10
Data modyfikacji: 04.08.2020 10:45
Liczba wyświetleń: 724