bip gmina kampinos

2019-02-04 12:22:55

Uchwały 2019


2019

IV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 23 stycznia 2019 roku

UCHWAŁA nr IV/25/19 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kampinos na okres trwania zatwierdzonej taryfy przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr IV/26/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr IV/27/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wykaz głosowania

V  SESJA RADY GMINY z dnia 25 lutego 2019 roku

UCHWAŁA nr V/28/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/29/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/30/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr  III/18/18 Rady Gminy Kampinos  z dnia 17  grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem  „ Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023.

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/31/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/18  rady Gminy Kampinos z dnia 17  grudnia  2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/32/19 w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/33/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/34/19 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kampinos

Załącznik

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/35/19 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji problemowych Rady Gminy Kampinos

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/36/19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/37/19 w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na Wójta Gminy Kampinos

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr V/38/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

Wykaz głosowania

VI SESJA RADY GMINY z dnia 25 marca 2019 roku

UCHWAŁA nr VI/39/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VI/40/19 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VI/41/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kampinos na 2019 r.

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VI/42/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VI/43/19 w sprawie udzielenia Radzie Powiatu Grodziskiego poparcia co do działań zmierzających do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego na terenie powiatu pruszkowskiego

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VI/44/19 w sprawie zmiany statutu Gminy Kampinos

Wykaz głosowania

VII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 15 kwietnia 2019 roku

UCHWAŁA nr VII/45/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VII/46/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VII/47/19 w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Załącznik nr 15

Załącznik nr 16

Załącznik nr 17

Załącznik nr 18

Załącznik nr 19

Załącznik nr 20

Załącznik nr 21

Wykaz głosowania

VIII SESJA RADY GMINY z dnia 27 maja 2019 roku

UCHWAŁA nr VIII/48/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Sochaczew

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VIII/49/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kampinos oraz określenia granic odwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Załącznik

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VIII/50/19 w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Kampinos za 2018 r.

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VIII/51/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie za 2018 r., oraz rocznego sprawozania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VIII/52/19 zmieniająca Uchwałę nr XVII/62/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VIII/53/19 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr VIII/54/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Wykaz głosowania

IX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY z dnia 17 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA nr IX/55/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr IX/56/19  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr IX/57/19  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr IX/58/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Wykaz głosowania

X SESJA RADY GMINY z dnia 24 czerwca 2019 roku

UCHWAŁA nr X/59/19  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos wotum zaufania za 2018 r.

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr X/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr X/61/19 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kampinos absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr X/62/19 zmienijąca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos za 2019 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Wykaz głosowania

XI Sesja Rady Gminy z dnia 29 lipca 2019 roku

UCHWAŁA nr XI/63/19 w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/64/19 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników sądów powszechnych

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/65/19 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/66/19 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kampinos

Uzasadnienie

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/67/19  w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/68/19 w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kampinos, jak również gminnym jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/69/19 w sprawie przekazania skargi na działalność Wójta

Uzasadnienie

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/70/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kampinos

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wykaz głosowania

UCHWAŁA nr XI/71/19 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Wykaz głosowania

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Patrycja Kurlanc
Data powstania: 04.02.2019 11:22
Data modyfikacji: 06.08.2019 10:39
Liczba wyświetleń: 789