bip gmina kampinos

2019-01-21 14:46:46

Zarządzenia Wójta Gminy Kampinos - rok 2019


Zarządzenie nr 0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.2.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie: Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza oraz ustanowienia Pełnomocnika Wójta Gminy Kampinos do spraw HNS

Zarządzenie nr 0050.3.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2019 roku przez Gminę Kampinos

Zarządzenie nr 0050.4.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Z. Padlewskiego w Kampinosie

Zarządzenie nr 0050.6.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.7.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu, zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.8.2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetragowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Zakup kruszywa drogowego na teren Gminy Kampinos w roku 2019"

Zarządzenie nr 0050.9.2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Kampinos 

Zarządzenie nr 0050.10.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na rok 2019

Zarządzenie nr 0050.11.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu gminy w 2019 roku – ZADANIE NR 1

Zarządzenie nr 0050.13.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos z zakresu rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży terenu gminy Kampinos oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2019 roku – ZADANIE NR 2

Zarządzenie nr 0050.14.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie regulaminu określania zasad przydziału i gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej

Zarządzenie nr 0050.15.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowych powoływanych do opiniowania ofert w otwartych konkursach organizowanych przez Wójta Gminy Kampinos w 2019 roku

Zarządzenie nr 0050.17.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiejca”

Zarządzenie nr 0050.19.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie zmiany dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 

Zarządzenie nr 0050.20.2019 z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – z zakresu kultury fizycznej pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz wśród dorosłych mieszkańców z terenu Gminy Kampinos w roku 2019 – Zadanie nr 1

Zarządzenie nr 0050.21.2019 z dnia 7 marca 2019 r. 

w sprawie: powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos – Rozwijania prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania wolnego czasu i przeciwdziałania patologiom w 2019 roku – Zadanie nr 2

Zarządzenie nr 0050.22.2019 z dnia 12 marca 2019 r. 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos 

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2019 z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kampinos w roku 2019 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie nr 0050.25.2019 z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa linii oświetlenia ulicznego Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie"

Zarządzenie nr 0050.26.2019 z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos oraz na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy 

Zarządzenie nr 0050.27.2019 z dnia 25 marca 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.28.2019 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie: wprwadzenia instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.29.2019 z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok. 

Zarządzenie nr 0050.30.2019 z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.31.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutów sołectw

ZAŁĄCZNIK

Zarządzenie nr 0050.32.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia "Planu operacyjnego ochrony przed powodzią dla Gminy Kampinos" 

Zarządzenie nr 0050.33.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządzenie nr 0050.34.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.36.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.37.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.38.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 

Zarządzenie nr 0050.39.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie”

Zarządzenie nr 0050.40.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Odbiór i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.41.2019 z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos za 2018 rok

Zarządzenie nr 0050.42.2019 z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji do otwarcia, badania oraz oceny ofert dla zamówienia którego przedmiotem jest: " Usunięcie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Kampinos w roku 2019"

Zarządzenie nr 0050.43.2019 z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Kampinos na kadencję 2019-2024

Zarządzenie nr 0050.44.2019 z dnia 15 maja 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.45.2019 z dnia 15 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odręnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.46.2019 z dnia 16 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kampinos za 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.47.2019 z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej u Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.48.2019 z dnia 27 maja 2019 r.

zmienające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzedu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.49.2019 z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniające Uchwałę budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.50.2019 z dnia 28 maja 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu adminiastracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.51.2019 z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie nr 0050.52.2019 z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Kampinosie"

Zarządzenie nr 0050.53.2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych".

Zarządzenie nr 0050.54.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Kampinos".

Zarządzenie nr 0050.55.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urządu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.56.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.57.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Budowa ul. Kwiatowej, ul. Szkolnej i ul. Ogrodowej w kampinosie i Kampinosie A - etap II"

Zarządzenie nr 0050.59.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest " Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie"

Zarządzenie nr 0050.60.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.61.2019 z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.62.2019 z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.63.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.

W sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kampinos  

Zarządzenie nr 0050.64.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.65.2019 z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pod nazwą „ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kampinosie”

Zarządzenie nr 0050.66.2019 z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rozłożenie destruktu asfaltowego na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.67.2019 z dnia 24 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego dotyczącego naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kampinos

Zarządzenie nr 0050.68.2019 z dnia 29 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Zarządzenie nr 0050.69.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług transportu drogowego w zakresie przewozów szkolnych na terenie Gminy Kampinos”

Zarządzenie nr 0050.70.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.71.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2019 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Zarządzenie nr 0050.72.2019 z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa nawierzchni dróg gminnych", w tym:

  1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej – ul. Niepodległości w Kampinosie –
    etap II”
  2. „Przebudowa drogi gminnej nr 410335W na odcinku od rejonu granicy gminy
    do rejonu zachodnich granic działek nr 34 i 35/1 w miejscowości Skarbikowo, gmina Kampinos”,
  3. „Przebudowa drogi gminnej nr 100129 w miejscowości Łazy”.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Wróblewski
Data powstania: 21.01.2019 13:46
Data modyfikacji: 19.08.2019 15:37
Liczba wyświetleń: 1313