bip gmina kampinos

2009-06-25 13:44:47

ROK 2005


STYCZEŃ - XXIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXVIII/193/05 W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok. 
a) Plan dochodów budżetu Gminy Kampinos na 2005 rok, b) Zestawienie
działów dochodów Gminy na 2005 rok
, c) Dochody..., d) Plan zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2005 rok - dochody
, e) Plan dochodów
z tytułu wydawania zezwoleń napojów alkoholowych na 2005 rok
, f) dotacja
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z orga-
nami administracji rządowej
 i dotacje na realizację zadań bieżących gminy
otrzymane z administracji rządowej
, g) Plan wydatków budżetu Gminy
Kampinos na 2005 rok
, h) Wydatki, i) Plan zadań zleconych z zakresu admi-
nistracji rządowej na 2005 rok - wydatki
, j) Plan wydatków budżetu w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi
; k) wydatki na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
wydatki na
realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymane z admi
nistracji rządowej.
Przychody i rozchody budżetu gminy - 2005, l) Wydatki na zadania
inwestycyjne na 2005 rok
(zestawienie); m) Plan finansowy Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
; n) Plan przychodów i
wydatków Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej)
; o) Dotacje na
zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
; p) Informacja o stanie mienia komu-
nalnego na terenie Gminy Kampinos na rok 2005

2. Uchwała Nr XXVIII/194/05 W sprawie zmiany Uchwały nr XII/163/05 (...)
    odnośnie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
    gminy na la ta 2003-2007
3. Uchwała Nr XXVIII/195/05 W sprawie Gminnego Programu Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4. Uchwała Nr XXVIII/196/05 W sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta
    Gminy w Kampinosie
5. Uchwała Nr XXVIII/197/05 W sprawie Programu Współpracy Gminy z
    Organizacjami Pozarządowymi w roku 2005
    Program Współpracy Gm. Kampinos z Organizacjami Pozarządowymi w r. 2005  


MARZEC - XXX
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXX/198/05 W sprawie zmiany w budżetu gminy na 2005 rok
2. Uchwała Nr XXX/199/05 W sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Kampinosie
prowadzonym przez Gminę Kampinos.
3. Uchwała Nr XXX/200/05 W sprawie ustalenia regulaminu udzialania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Kampinos
4. Uchwała Nr XXX/201/05 W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na rok 2005.
5. Uchwała Nr XXX/202/05 W sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy


KWIECIEŃ - XXXI
Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXI/203/05 W sprawie zmiany w budżetu gminy na 2005 rok
2. Uchwała Nr XXX/204/05 W sprawie przekazania w użytkowanie wieczyste na
lat 99 działki gruntu o pow. 0,14 ha oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
o nr ewid. 694
3. Uchwała Nr XXXI/205/05 W sprawie przyjęcia darowizny na rzecz gminy od
firmy KENIG-Spedition w Kampinosie
4. Uchwała Nr XXXI/206/05 W sprawie ustalenia nauczycielskiego dodatku mie-
szkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania...
5. Uchwała Nr XXXI/207/05 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
finansowej (budżetu gminy) za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy
  
MAJ - XXXII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXII/208/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXII/209/05 W sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty
do sprzedaży lokalu nr 1 położonego przy ul. Partyzantów 22 we wsi Kampinos
3. Uchwała Nr XXXII/210/05 W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
4. Uchwała Nr XXXII/211/05 W sprawie zatwierdzenia Aneksu do Porozumienia
z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie realizacji Programu Bezpieczeństwa dla Powiatu
Warszawskiego Zachodniego
5. Uchwała Nr XXXII/212/05 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Kampinos 'A'

6. Uchwała Nr XXXII/213/05 W sprawie wyrażenia zgody na finansowanie zadania
pn. Wykończenie budynku sportowego wraz ze świetlicą socjoterapeutyczną.
7. Uchwała Nr XXXII/214/05 W sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
ds. Komunalizacji mienia Skarbu Państwa

CZERWIEC - XXXIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIII/215/05 W sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości
Gnatowice Stare

2. Uchwała Nr XXXIII/216/05 W sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie
zadania pn. Budowa ogródka jordanowskiego wraz z zatoką parkingową
3. Uchwała Nr XXXIII/217/05 W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki
dla Spółki Wodnej w Kampinosie
4. Uchwała Nr XXXIII/218/05 W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
5. Uchwała Nr XXXIII/219/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

CZERWIEC - XXXIV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIV/220/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXIV/221/05 W sprawie ustalenia maksymalnej kwoty pożyczek,
poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta Gminy Kampinos
3.
Uchwała Nr XXXIV/222/05 W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXIII/217/05
z dnia 6 czerwca 2005 r.

SIERPIEŃ - XXXV Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXV/223/05 W sprawie zatwierdzenia Porozumienia
z dn. 22.07.2005 r. w sprawie realizacji zadania własnego w zakresie
porządku publicznego

2. Uchwała Nr XXXV/224/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

WRZESIEŃ - XXXVI Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXVI/225/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
dotyczącej zadania pod nazwą 'Zaplecze sportowe ze świetlicą socjoterape-
tyczną'.

2. Uchwała Nr XXXVI/226/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
dotyczącej finansowania zadania pod nazwą 'Budowa Ogródka Jordanowskiego
wraz z zatoka parkingową".
3. Uchwała Nr XXXVI/227/05 W sprawie uzupełnienia Planu Rozwoju Miejscowości
Gnatowice Stare stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/215/05
z dnia 6 czerwca 2005 r.
4. Uchwała Nr XXXVI/228/05 W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/210/05 Rady
Gminy w Kampinosie z dnia 30 maja 2005 r. dotyczącej zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 
5. Uchwała Nr XXXVI/229/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.

WRZESIEŃ - XXXVII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXVII/230/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXVII/231/05 W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIII/218/05 z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia długorterminowej
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

PAŹDZIERNIK - XXXVIII Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXVII/232/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXVII/233/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
3. Uchwała Nr XXXVII/234/05 W sprawie zatwierdzenia projektu Porozumienia
w sprawie współfinansowania budowy siedziby Posterunku Policji w Kampinosie
Powiat Warszawski Zachodni

LISTOPAD - XXXIX Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XXXIX/235/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XXXIX/236/05 W sprawie określenia wysokości sstawek podatku od
nieruchomości na rok 2006, zwolnień z tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa
3. Uchwała Nr XXXIX/237/05 W sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

4. Uchwała Nr XXXIX/238/05 W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
5. Uchwała Nr XXXIX/239/05 W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
6. Uchwała Nr XXXIX/240/05 W sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty
od ustalonej ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Kampinos.

GRUDZIEŃ - XL Sesja Rady Gminy
1. Uchwała Nr XL/241/05 W sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 r.
2. Uchwała Nr XL/242/05 W sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/237/05 Rady Gminy
Kampinos z dnia 29 listopada 2005 r. w przedmiocie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2. Uchwała Nr XL/243/05 W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
a) Plan dochodów budżetu Gminy Kampinos na 2006 rok, b) Zestawienie
dochodów Gminy według działów na 2006 rok
, c) Dochody..., d) Plan zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok - dochody
, e) dotacje
na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymane z admiistracji rządowej
,
f) Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń napojów alkoholowych na 2006 rok,
g) Plan wydatków budżetu Gminy Kampinos na 2006 rok, h) Wydatki,
i) Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok - wydatki,
j) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymane
z administracji rządowej
, k)
Plan wydatków budżetu w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii
;
Przychody i rozchody budżetu gminy - 2006, l) Prognoza długu gminy na 31
grudnia 2006 r. i lata następne
, m) Wydatki na zadania inwestycyjne na
2006 rok
(zestawienie)
; n) Dotacje celowe na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych wg. porozumienia na rok 2006
, o) Plan przychodów i wydatków
Zakładu Budżetowego na rok 2006 (Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej)
, p) Dotacje na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom;
r) Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2006 rok
; s) Informacja o stanie mienia komunalnego na terenie Gminy
Kampinos na rok 2006


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a):
Data powstania: 25.06.2009 12:44
Data modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1338